➔ Amortizarea contabilă

Alocarea valorii amortizabile a unei imobilizări corporale pe durata sa de viață estimată care se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a activului. Se calculează pe baza unui plan de amortizare începând cu luna următoare punerii în funcțiune a activului imobilizat până la recuperarea integrală a valorii acestuia. În vederea elaborării planului de amortizare se iau în considerare perioadele de amortizare și condițiile de utilizare ale imobilizărilor corporale. Perioada de amortizare este reprezentată de durata de utilizare economică.

În conformitate cu pct. 139 alin. (3) din OMFP nr. 1.802/2014, prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând:
– perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau
– numărul unităților produse sau al unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin folosirea activului respectiv.
Astfel, se constată că în ceea ce privește perioada de amortizare contabilă nu există limitări, aceasta fiind stabilită de entitate prin raportare la durata de utilizare economică a activului, care poate fi diferită de la o companie la alta chiar pentru același tip de activ.

Referențialul contabil românesc definește mijloacele fixe din punct de vedere contabil. Clasificarea activelor în circulante și imobilizate depinde de scopul căruia îi sunt destinate. Astfel, la pct. 190 alin. (1) din OMFP nr. 1.802/2014, imobilizările corporale sunt definite drept active care:
– sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și
– sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

➔ Amortizarea fiscală

Art. 28 alin. (2) din Codul fiscal definește mijlocul fix amortizabil ca fiind orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– este deținută și utilizată în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative;
– are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
– are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, începând cu data de 1 iulie 2013, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.

 

Amortizarea fiscala vs amortizarea contabila

amortizarea fiscală este calculată pe baza regulilor fiscale si constituie deducere fiscala. Evidența amortizării fiscale se ține extracontabil cu
ajutorul registrului de evidență fiscal a (cod fiscal, Catalog m f HG 2139 2004 legea 15 2004 HG 276 2013)
amortizarea contabilă este tratată ca o cheltuială nedeductibilă la calculul profitului impozabil (OMFP 1802 2014 legea 15 2004)

 

Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

Conform pct. 2 al secțiunii I din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, durata normală de funcționare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecință, durata normală de funcționare este mai redusă decât durata de viață fizică a mijlocului fix respectiv.

 

Sursa: CECCAR