Contribuabilii declarați inactivi care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizițiilor efectuate în perioada respectivă.
Contribuabililor declarati inactivi li se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate

O persoană juridică, sau orice entitate fără personalitate juridică este declarata inactiva şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e) durata de funcționare a societății este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Recuperarea TVA si a cheltuielilor
Recuperarea TVA

Daca ati fost declarat inactiv fiscal, iar ulterior va reactivati si solicitati reînregistrarea în scopuri de TVA, va puteti exercita dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care ati avut codul de TVA 11 anulat, prin înscrierea taxei în primul Decont de TVA 300 depus după înregistrare sau într-un decont ulterior, chiar dacă factura de achizitie nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al dvs.
După reînregistrarea în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care ati avut codul de TVA anulat, veti emite facturi în care veti înscrie distinct TVA colectată în perioada respectivă, pe care NU o înregistrati în Decontul de TVA daca taxa a fost deja declarata prin Formularul 311 in perioada de inactivitate fiscala.

Recuperarea cheltuielilor

În situaţia în care inactivitatea şi reactivarea sunt declarate în acelaşi an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, începând cu trimestrul reactivării.
În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate în ani fiscali diferiţi, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenţi celui în care se înregistrează sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei Declaraţii 101 rectificative, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, începând cu trimestrul reactivării.

 

Sursa: ANAF