Precizări privind factura electronică

În MO nr. 960/07.10. 2021 a fost publicată OUG 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România.

Definiții:

a) factură electronică – factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată;
b) operator economic – orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii;
c) emitent factura electronica – operatorul economic care emite factura electronică către destinatar şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronica RO e-Factura;
d) destinatar al facturii electronice – operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă şi orice altă entitate care primeşte factura electronică însoţită de semnătura electronică a MF  în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
m) relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi ontractante – B2G – tranzacţia dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu odificările şi completările ulterioare, şi al OUG nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorităţi contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice;
n) relaţia comercială dintre doi operatori economici – B2B- tranzacţia având ca obiect execuţia de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre doi operatori economici;
o) emitentul unei facturi electronice în relaţia B2G – operatorul economic aflat într-o relaţie definită la lit. m) care emite, în baza unui ang jament legal, factura electronica şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
p) destinatarul unei facturi electronice emise în relaţia B2G – autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziţii centralizate cu atribuţii în acest sens potrivit legii, care primeşte factura electronică însoţită de semătura electronică a MF.

Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România:

MF, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, creează, dezvoltă şi administrează sistemul naţional pri ind factura electronică RO e-Factura, care va deveni operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronica RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului fina de urgenţă în MO

Aplicarea semnăturii electronice a MF atestă primirea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e-Factura.
Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor.
Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e- Factura.

Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice.

Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.
Corecţia facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Facturarea electronică în relaţia B2B:

În relaţia comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1).
În situaţia în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor, denumit în continuare Registrul RO e-Factura.